เข้าสู่ระบบสมาชิกออนไลน์
เลขบัญชีสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานแอมเวย์ จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่
043-239222-7
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาแอมเวย์
078-2-71643-5
ข่าวประชาสัมพันธ์

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

รูปแบบ อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญโปรโมชั่น 3.50%
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.00%
เงินกู้สามัญทั่วไป 6.00%
เงินกู้สามัญ (หนี้ค้ำประกัน) 0.00%
เงินกู้สามัญ (500,000ขึ้นไป) 5.50%
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาสมาชิก 4.00%
เงินกู้ Covid 3.50%
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาบุตร 3.00%
อัพเดท 2563